TÜZÜK

Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu Tüzüğü

§ 1 İsim, Yer, Çalışma Yılı

1. Dernek “Föderation der Trabzon Vereine in Europa e.V.” (Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu) adını taşımaktadır. Dernek, dernekler sicil kaydına kayıt ettirilecektir.
2. Derneğin merkezi Siegburg’dur.
3. Derneğin çalışma yılı takvim yılıdır.

§ 2 Derneğin Amacı

1. Dernek, ilgili yasal yönetmenliğin ( 1977 tarihli ve 51. Madde çerçevesinde anılan ) öngördüğü tümden kamu yararına ve hayır işlemeye yönelik etkinliklerde bulunur.
2. Derneğin temel amaç ve hedefi, Trabzonlu ve Karadenizli çocuk ve gençler ile ailelerin eğitim, kültür, spor, iletişim ve sosyal faaliyet ihtiyaçlarına yardımcı olmak, danışma hizmeti vermek ve burada doğan kuşakların kültürel benliklerinin korunmasını sağlamaktır.
3. Uluslararası düşüncede, halkların anlaşması düşüncesinde ve kültürün tüm sahalarında tolerans teşvik edilecektir.
4. Dernek, ticari ve politik amaç gütmez.

Derneğin Faaliyetleri:

a. Derneğin amaç ve hedeflerine; yurtdışında yaşayan Trabzonlu vede Karadenizlilerle yapılacak toplantı, sergi, seminer, spor aktiviteleri, danışma hizmetleri ve gezilerle ulaşılabilir.
b. Trabzon ile, kardeş şehir ve kardeş okul ilişkileri desteklenir. Dernek bu amaçla, diğer kuruluşlarla ortak çalışır.
c. Türkiye’deki hemşehrilerine yardım etmek amacıyla Dernek, yardım kampanyaları açabilir, burs verebilir ve bu amaçla özel ve tüzel kişilerle birlikte çalışır.
d. Derneğin faaliyetlerini ve Trabzon şehrindeki yenilikleri Dernek basılı malzemelerle duyurabilir.
e. Almanya’da yaşayan Türk kökenli Alman vatandaşlarının ve Türk vatandaşlarının Alman toplumuna entegre edilmesi desteklenebilir ve bu yapılırken de Türk kültür ve geleneği ile irtibatlarını sürdürmek için olanaklar oluşturulabilir.
f. Türk kökenli Alman vatandaşları ve Türk vatandaşları Alman toplumu içerisinde kendilerine tanınan haklar ve mükellefiyetler ile ilgili aydınlatılır.
g. Avrupa Birliği ile ilgili entegrasyon süreci desteklenir.

§ 3 Hayır Amaçlı Oluşu

1. Dernek hayır amaçlı olarak kurulmuş olup öncelikle kendi çıkarını hedeflemez.
2. Derneğin parasal kaynakları, tüzüğe uygun amaçlar için kullanılabilir. Dernek üyeleri, üye olmaktan ötürü, derneğin parasal kaynaklarından yararlanamazlar.
3. Üyeler, dernekten ayrılmaları ya da derneğin feshedilmesi veya lağvedilmesi durumunda derneğin varlığından pay alamazlar.
4. Dernek tüzüğüne aykırı amaçlarla ya da olağandan yüksek ödeme yapılması yoluyla hiç kimseye dernek varlığından çıkar sağlanamaz.

§ 4 Bölge Dernekleri

1. Dernek, bir merkez dernek ve Avrupa çapında bölgesel dernekler şeklinde organize edilmiştir. Bölgesel dernekler meselelerini kendi tüzükleri ile düzenlerler.
2. ATDF’nin bölge dernekleri merkez derneğin görev ve hedeflerini bölgesel düzeyde yerine getirirler.
3. Merkez dernek ATDF’nin tamamını başka teskilatlara karşı da temsil eder ve dernek çalışmaları ile ilgili ilkeleri de belirler. Bu hedef çerçevesinde merkez dernek genel talimatlar düzenleyebilir.
4. Bölge dernekleri asgari 20 € aylık taksitler halinde merkez derneğe ödemek zorundadırlar. Her bir ay için o ayın 5. ci çalışma günü ödeme tarihidir.
5. Bölge derneklerinin ATDF’nin birliğinin muhafaza edilmesi için bilumum vasıtaları kullanma yükümlülüğü vardır. Bölge dernekleri ATDF’nin ilkelerini ihlal edecek, düzenini bozacak ve itibarini zedeleyecek her türlü faaliyetten de kaçınmalıdırlar. Bölge dernekleri kendi organlarını da aynı şekilde davranmalarını sağlamalıdırlar.
6. Bölge dernekleri veya bölge derneklerinin organları veya üyelerinden biri bu sorumlulukları ihlal ettiği takdirde merkez derneğinin yönetim kurulu, bölge derneğinin bu sorumlulukları yerine getirmesi için uyarıda bulunma mükellefiyetine haizdir. Eğer bölge derneği bu çağrıyı bir ay içerisinde yerine getirmediği takdirde, merkez dernek bölge derneğine bu konu ile ilgili sorumluluğu yerine getirme talimatını verebilir veya merkez dernek bölge derneğinin sorumluluğunu kendisi yerine getirebilir. Merkez derneğin yönetim kurulu bölge derneğinin organına veya üyesine karşı bu tüzük çerçevesinde disiplin tedbiri aldırabilir.

§ 5 Üyelik

1. Derneğe, derneğin tüzüğünü ve nizamnamesini kabul eden tüzel kişiler ve tüzel kişiliği bulunan kurumlar ve dernekler üye olabilir.
2. Üyeliğe alınma konusunda yönetim kurulu karar verir. Üyelik başvurusu yazılı olarak verilir. Üyelik, yazılı bir şekilde yapılan üyeliğe alındı bildirisi ile başlar.
3. Yönetim kurulu üyelik talebini sebep belirtmeden reddedebilir. Yönetim kurulunun üyelik talebini ret etmesi halinde, ilgili tüzel kişilik bir dilekçe ile başvurup bir sonraki delege kurulunda bu konuda karar verilmesini temin edebilir.
4. Üyelik müracaatında bulunan dernekler müracaat esnasında ATDF yönetimiyle geçici bir protokol imzalar. Bu protokolle üye olmak isteyen dernekler ilk genel kurullarında ATDF’ye bağlı olduklarını belirten maddeyi kendi tüzüklerinde işledikten sonra üyeliği geçerlilik kazanır.
5. Üyelik ayrılma, çıkarılma ya da tüzel kişiliklerin feshedilmesi durumunda sona erer.
6. Üyenin üyelikten ayrılması, içinde bulunulan ayın sonu itibariyle geçerlilik kazanır. Üç aylık ihbar süresinin gözetilmesi esasiyla ve Yönetim Kuruluna yapılacak yazılı bir açıklama ile gerçekleşir.
7. Üyenin, derneğin amaç ve çıkarlarını ileri derecede zedelemesi durumunda ya da uyarılmasına rağmen 3 ayı aşan süreyle üyelik ödentisini geçiktirmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından üyeliğine son verilebilir. Bu konuda karara varılmadan önce üyeye görüşünü ya da savunmasını belirtme olanağı sağlanır. Üyelikten çıkarılma bildirimi alındıktan sonraki bir ay içinde itiraz edilebilir ve ilk Delegeler Kurulunda görüşülür. Nihai kararı Delegeler Kurulu verir.

§ 6 Ödentiler

1. Üyeler tarafından ödenecek, alt limiti miktarı delegeler kurulu tarafından belirlenen, bir aidat ödenir.
2. Aidatlar, üyelik süresi içinde, aylık olarak her ayın başında önceden ödenir. Aidat ödemesi imkanlar elverdiği ölçüde yıllık olarak yapılır.
3. Delegeler kurulu istisnai durumlarda olağanüstü üyelik aidatı ödenmesine karar verebilir ve bu meblağ karar tarihine müteakip en geç üç ay içinde ödenir.

§ 7 Derneğin Organları

Derneğin organları şunlardır:
Delegeler Kurulu
Yönetim Kurulu
Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK)
Denetleme Kurulu
Delegeler Kurulu farklı dernek organlarının kurulmasına karar verebilir.

§ 8 Delegeler Kurulu

1. Delegeler kurulu derneğin en yüksek organıdır. Delegeler, tabii delegeler ve normal delegeler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tabii delegeler, MKYK üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Normal delegelerin sayısı tabii delegelerin sayısının iki katını geçemez. Normal delegeler bölge derneklerinde bulunan dernek üyeleri tarafından seçilirler. Her bir bölge derneği, kendisinde kayıtlı bulunan üyelerden 2 delege üye gönderme hakkına sahiptir.

2. Olağan delegeler kurulu toplantısı, iki yil içerisinde bir kere yapılır. Toplantı, yönetim kurulu tarafından toplantı tarihinden en az dört hafta önce gündem belirterek asli üyelere hitaben posta, faks veya elektronik posta yoluyla çağrı bildirisi ile yapılır. Bölge dernekleri tarafından seçilen normal delegeler, bölge derneklerinin yönetim kurulları tarafından delegeler kurulu toplantılarına davet edilirler. Yönetim kurulu iki haftalık ön süreyi dikkate alaraktan delegeler kurulunu olaganüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı çağrısı yazılı olarak posta, faks veya elektronik posta yolu ile gündem belirtilerek yapılır. Delegeler kurulu üyelerinin en azından üçte birisi yazılı olarak, amaç ve sebep bildirerek toplantı talebinde bulunursa, yönetim kurulu delegeler kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

3. Delegeler kurulunun başlıca görevleri:
Yönetim kurulunun seçilmesi ve görevden alınması Denetleme Kurulunun seçilmesi ve görevden alınması Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun kabul edilmesi Yönetim kurulunun mali raporunu kabul ve ibra edilmesi Bir sonraki yılın dernek bütçesini onaylamak Üyelik aidatının belirlenmesi Tüzük değişikliği ve derneğin feshine karar verilmesi Üyeliğinin yönetim kurulu tarafından düşürülmesi ile ilgili olarak üyenin itirazinin görüşülmesi

4. Düzenli bir şekilde çağrılan her delegeler kurulu karar verme yetkisine haizdir. Delegeler kurulunda her delegenin bir oy hakkı vardır. Eğer yasalar veya bu tüzük farklı bir yöntem belirlemiyorsa, delegeler toplantısı kararlarını katılan delegelerin salt çoğunluğu ile alır. Toplantıda bulunmayan gerçek kişiler için vekillik yapılamaz. Delegelerden kapalı seçim talebi gelmediği müddetçe, oylama açık olarak yapılır. Oylamanın eşit çıkması halinde, talebin reddedildiğine hükmedilir.

5. Tüzük değişikliği kararı için, hazır bulunan delegelerin dörtte üç çoğunluğunun oyları yeterlidir. Bu oran, derneğin amaçlarının değişmesi kararı için de geçerlidir. Yönetim kurulu tüzükle ilgili redaksiyonel değişiklik kararı alabilir.

6. Gündeme alınmak istenen ilave gündem maddeleri toplantı tarihinden en az üç hafta önce yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilmelidir. Bu gündem maddelerinin görüşülmesine delegeler kurulu karar verir.

7. Toplantı esnasında ilave maddelerin gündeme alınması acil talep yoluyla istenebilir. Bu talebin gündeme alınması için katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun onayı gerekir.

8. Delegeler kurulu bir “Toplantı Yönetim Heyeti” seçer. Bunlar; Başkan ve Protokol katibinden oluşur.

9. Delegeler kurulu toplantısının akışı ile ilgili bir protokol hazırlanır. Bu protokol, toplantıda alınan kararları içerir. Protokol, toplantı başkanı ve protokol katibi tarafından imzalanır.

§ 9 Yönetim Kurulu

1. Derneğin işleri yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri genel başkan, iki genel başkan yardımcısı, genel sekreter, muhasebeci, dört diğer üye ve 3 yedek üyeden oluşur.

2. Yönetim kurulu, delegeler kurulu tarafından iki yil için seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilme imkanı vardır. Seçim, liste ve gizli oylama yöntemi ile yapılır. Yönetim kurulu yeni yönetim kurulu seçilene kadar görevde kalır. Yönetim kurulu üyelerinden birisi yönetim süresi içinde görevinden ayrılmak durumunda kalırsa 3 yedek üyeden birisi görev süresi sonuna kadar ayrılan üyenin yerine yönetim kurulunda görevi üstlenir. Yönetim kurulu üyesinin görevi, kendisinin üyeliğini kaybetmesi ile son bulur.

3. Yönetim kurulu, başkanın talebi ile, derneğin çıkar ve amaçlarının gerektirdiği kadar toplanır. Yönetim kurulu kararları katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu belirleyicidir. Yönetim kurulu toplantıları hakkında protokol tutulur.

4. Alman Medeni Kanunun 26. maddesine göre yönetim kurulu genel başkan, iki genel başkan yardımcısı, muhasebeci ve genel sekreterden oluşur. Genel Başkan, derneği tek başına temsil etme yetkisine haizdir. Diğer tüm üyeler iki kişi bir arada birlikte bulunmak kaydıyla temsil yetkisini haizdirler.

5. Yönetim kurulu kendisi için bir içtüzük hazırlayabilir.

§ 10 Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK)

1. MKYK, Yönetim kurulu’nun görevlerinin planlanması ve yürütülmesi hakkında danışmanlık yapar, ona destek verir ve gerektiğinde yönetim kurulunun işleri için önerilerde bulunur.

2. MKYK her biri gerçek kişi olması gereken azami 24 kişiden oluşur. Derneğin ilk 24 üyesi doğrudan MKYK üyesidirler. Derneğin başkanı aynı zamanda MKYK’nin baskanıdır. MKYK üyeleri kendi aralarından bir başkan yardımcısı seçerler. MKYK üyesi bir kişinin üyeliği, kendisinin dernekten ayrılması durumunda son bulur. MKYK üyelerinden birinin ayrılması durumunda MKYK tarafından onun yerine yeni bir üye seçilir.

3. MKYK ayda en az bir kez toplanır. Kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir. MKYK toplantılarının protokollerinin tutulması zorunludur.

4. MKYK üyesi olmayan yönetim kurulu üyeleri MKYK Başkanının onayını aldıktan sonra MKYK toplantılarına katılabilirler. Bu konu ile ilgili ayrıntılar içtüzükle düzenlenir.

5. MKYK kendisi için bir içtüzük hazırlayabilir.

§ 11 Denetleme Kurulu

1. Denetleme Kurulu, Delegeler Kurulu tarafından seçilen en az 3 üyeden oluşur.

2. Denetleme Kurulu’nun görev süresi, Yönetim Kurulunun ki ile aynıdır.

3. Yönetim Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu üyesi olamazlar.

Denetleme Kurulu’nun Görevleri:
Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun faaliyetleri, faturalar ve teşkilatın Banka hesabı üzerine denetleme yetkisine sahiptir. Gerek duyulan hallerde Denetleme Kurulu Yönetim Kurulunu olası yanlışlıklara karşı uyarır veya hataları tespit eder, düzeltilmesi için Yönetim Kurulunu uyarır. Denetleme Kurulu sadece Delegeler Kuruluna karşı rapor sunmak mecburiyetindedir.

§ 12 Kararların Belgelenmesi

Yönetim Kurulunda ve Delegeler Kurulunda alınan kararlar yazıya dökülmeli ve o toplantının başkanı (Yönetim Kurulu Başkanı ya da Delegeler Kurulu Divan Başkanı) tarafından ve toplantının yazmanı tarafından imzalanmalıdır.

§ 13 Derneğin Feshedilmesi ve Malvarlığı

1. Derneğin feshedilmesi kararı Delegeler Kurulunda mevcut üyelerin ¾ ‘ünün kararı ile gerçekleşir. Delegeler Kurulu çağrısında süresine uygun olarak önceden bildirilmiş olması halinde bu yönde karar alınabilir.

2. Derneğin feshedilmesi ya da vergi bağışıklığı/kolaylığına yönelik amaçların ortadan kalkması durumunda derneğin mal varlığı, özellikle ve doğrudan kamu yararına ya da hayır işlerinde etkinlik gösteren Almanya’da ki derneklerin çatı kuruluşuna aktarılır.